Sonda
Intervocalic laryngeal
V₁hV₂ → V₁V₂
V₁hV₂ → V₁ː
V₁hV₂ → V₂ː


  SONDY  

©2008-2019 Hanzo, Kontakt|Reklama|Site Engine