Sonda
Shortenning of long vowels:
yes
only unstressed
no


Kartka komuni komunię sklepie, inne kartka.
komunia kartka

  SONDA  

©2008-2019 Hanzo, Kontakt|Reklama|Site Engine